Juridisch advies voor werknemers
Deel deze pagina:

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

U kunt niet zomaar ontslagen worden vanwege bedrijfseconomische redenen. Uw werkgever zal aan een aantal strikte voorwaarden moeten voldoen. Uw werkgever moet:

 1. Aantonen dat daadwerkelijk sprake is van een reorganisatie of een andere bedrijfseconomische reden waardoor uw arbeidsplaats komt te vervallen;
 2. Het afspiegelingsbeginsel juist toepassen;
 3. Aantonen dat er geen herplaatsingsmogelijkheid is in een andere passende functie.

Onze arbeidsrechtspecialisten kunnen u helpen

mr. Jesse Zonneveld mr. Lisa van Roekel mr. Sydney Hertog

 

 

Er moet sprake zijn van bedrijfseconomische redenen

Uw werkgever moet kunnen aantonen dat sprake is van een bedrijfseconomische reden die er noodzakelijkerwijs toe leidt dat een of meer arbeidsplaatsen vervallen. Te denken valt aan: het beëindigen van bedrijfsactiviteiten, een slechte of slechter wordende financiële situatie van het bedrijf, verhuizing van het bedrijf, het outsourcen van werk, werkvermindering, technologische veranderingen of het vervallen van een loonkostensubsidie. Uw werkgever zal de bedrijfseconomische redenen moeten kunnen onderbouwen met bijvoorbeeld financiële gegevens.

Uw werkgever moet het afspiegelingsbeginsel juist toepassen

Uw werkgever is niet vrij te kiezen welke werknemer wel en welke werknemer niet ontslagen wordt. Uw werkgever moet zich houden aan het afspiegelingsbeginsel. Dit houdt in dat uw werkgever de werknemers die werkzaam zijn in een uitwisselbare/vergelijkbare functie moet indelen in vijf leeftijdsgroepen. Vervolgens moet uw werkgever een eerlijke ontslagverdeling maken over de leeftijdsgroepen waarbij geldt dat binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag wordt voorgedragen. In de cao die op u van toepassing is, kan gebruik zijn gemaakt van de mogelijkheid af te wijken van het afspiegelingsbeginsel. Is dat het geval, dan kan uw werkgever binnen bepaalde grenzen werknemers die aantoonbaar beter presteren dan anderen, buiten de ontslagronde houden. Daarnaast kan bij cao een afwijkende ontslagvolgorde overeengekomen worden.

HULP NODIG?

Bel voor een gratis intake: (079) 363 19 13.

Het moet niet mogelijk zijn u te herplaatsen

U kunt alleen worden ontslagen als het niet mogelijk is u binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing op een andere passende functie te herplaatsen. Als redelijke termijn voor herplaatsing geldt de wettelijke opzegtermijn die geldt voor uw werkgever. Deze termijn is één tot vier maanden, afhankelijk van hoe lang uw dienstverband heeft geduurd. Als u niet in een andere passende functie geplaatst kunt worden, zal uw werkgever dat moeten aantonen.

Collectief ontslag?

Wordt bij uw werkgever binnen drie maanden een grote groep werknemers ontslagen? Dan is de Wet melding collectief ontslag mogelijk van toepassing en moet uw werkgever zich houden aan de regels uit die wet.

Sociaal plan?

Soms heeft de werkgever een sociaal plan waarin opgenomen is wat de procedure is bij een reorganisatie en op welke (financiële) voorzieningen de werknemers die daardoor getroffen worden, aanspraak kunnen maken. Controleer dus altijd of uw werkgever een sociaal plan heeft, of dit plan op uw situatie van toepassing is, en zo ja welke regels er gelden.

Mogelijkheden voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Het ontslag wegens bedrijfseconomische redenen kan plaatsvinden via opzegging met uw instemming, opzegging met wederzijds goedvinden, opzegging met toestemming van het UWV of opzegging met toestemming van een cao-ontslagcommissie (indien deze is ingesteld). Als het UWV de toestemming weigert, kan uw werkgever nog een verzoek indienen bij de kantonrechter om uw arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Wat kunt u doen als u ontslagen wordt wegens bedrijfseconomische redenen?

Als u denkt dat het ontslag niet aan één van de beschreven voorwaarden voldoet, is het verstandig juridisch advies in te winnen. Bel ons voor hulp: (079) 363 19 13. Of mail ons.

JURIDISCHE HULP VOOR EEN VASTE PRIJS

 • Hulp bij ontslagprocedure UWV:
  inclusief procedure en schriftelijk verweer
  Vaste prijsMeer info

JURIDISCHE HULP VOOR EEN VASTE PRIJS

 • Hulp bij ontslagprocedure UWV. Voor het beste resultaat.
  Vaste prijs. Meer info

CONTACT

Vrijblijvend eerste intakegesprek. Bel: (079) 363 19 13 of mail ons.

CHECK VSO

Ga nooit zomaar akkoord, maak gebruik van onze Quick Scan.

TRANSPARANTE TARIEVEN

Vaste prijs of uurtarief. Geen verrassingen achteraf. Kijk bij onze tarieven.