Juridisch advies voor werknemers
Deel deze pagina:

Recht op transitievergoeding?

Met ingang van 1 juli 2015 heeft u in beginsel recht op transitievergoeding bij ontslag. Enerzijds is deze vergoeding bedoeld ter compensatie voor het ontslag en anderzijds om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken.

Onze juristen kunnen u helpen

mr. Tessa Jaspers

mr. Christel van der Krogt

mr. Marjelle Smit

mr. Marije Joosse

mr. Violette Moons

Wanneer heb ik recht op transitievergoeding?

Uw werkgever is aan u een transitievergoeding verschuldigd bij beëindiging van uw dienstverband. Voorwaarde voor het recht op transitievergoeding is wel dat uw arbeidsovereenkomst minimaal 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst op initiatief van uw werkgever wordt opgezegd, ontbonden of niet verlengd is. Dit is alleen anders indien:

 1. u ernstig verwijtbaar heeft gehandeld;
 2. de beëindiging verband houdt met het bereiken van uw AOW-leeftijd;
 3. u jonger bent dan 18 jaar en u gemiddeld ten hoogste twaalf uur per week arbeid verricht.

In deze drie gevallen kan de kantonrechter u alsnog (een deel van) de transitievergoeding toekennen wanneer de kantonrechter het niet toekennen van de vergoeding onredelijk vindt.

Bij een dienstverband dat twee jaar of langer heeft geduurd, is dus bijna altijd een transitievergoeding verschuldigd. Dit geldt voor zowel een vast als een tijdelijk dienstverband. Indien uw werkgever in staat van faillissement is verklaard, aan hem surseance is verleend of de schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing is, ontvangt u geen transitievergoeding.

Heb ik ook recht op een transitievergoeding als ik zelf opzeg?

Bij opzegging, ontbinding of niet voortzetting van uw arbeidsovereenkomst op uw eigen initiatief is uw werkgever geen transitievergoeding verschuldigd. Een uitzondering hierop bestaat als u de arbeidsovereenkomst zelf opzegt omdat uw werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten. Uw ontslagverzoek moet dan wel met dat verwijt te maken hebben.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De transitievergoeding bedraagt over de eerste tien jaar van uw arbeidsovereenkomst 1/6e maandsalaris per half jaar. Na deze periode geldt 1/4e maandsalaris per half jaar. Ook voorgaande  arbeidsovereenkomsten die u met uw werkgever had worden bij elkaar opgeteld voor de berekening van de totale duur van de arbeidsovereenkomst, mits die arbeidsovereenkomsten elkaar met een tussenpoos van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd. Een al eerder betaalde transitievergoeding bij beëindiging van een voorgaande opgetelde arbeidsovereenkomst, wordt op de transitievergoeding in mindering gebracht.

Bent u op uw 18de verjaardag voor gemiddeld twaalf uur of minder in dienst bij uw werkgever, dan worden de maanden tot uw 18de verjaardag niet meegenomen in de berekening.

De transitievergoeding bedraagt maximaal € 81.000,- bruto of een jaarsalaris indien dat hoger is.

Welke kosten mogen door uw werkgever in mindering worden gebracht op de transitievergoeding?

Uw werkgever mag de zogenaamde transitie- en inzetbaarheidskosten in mindering brengen op de vergoeding.

Transitiekosten zijn kosten die gemaakt worden in verband met het einde van de arbeidsovereenkomst en kosten die gemaakt worden voor maatregelen die zijn gericht op het voorkomen van werkloosheid of het verkorten van de periode daarvan. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor (om)scholing en kosten voor een outplacementtraject.

Inzetbaarheidskosten zijn kosten die uw werkgever tijdens het dienstverband maakt en die gericht zijn op versterking van de bredere inzetbaarheid van u als werknemer op de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor een niet-werkgerelateerde cursus en kosten voor uw persoonlijke ontwikkeling.

De transitie- en inzetbaarheidskosten kunnen alleen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding indien uw werkgever de kosten zelf en ten behoeve van u heeft gemaakt. Bovendien moet u schriftelijk instemming hebben verleend. Deze schriftelijk instemming is niet vereist als de verrekening van de kosten voortvloeit uit afspraken tussen (de vereniging van) werkgever en (verenigingen van) werknemers. Kijk dus goed na of er iets is afgesproken in de ondernemingsraad of in uw CAO.

Afwijkingsmogelijkheid

In een CAO mag worden afgeweken van de standaard transitievergoeding.

Vragen?

Bel of mail als u vragen heeft over de aangeboden transitievergoeding:

 • Mijn werkgever biedt mij een lagere transitievergoeding aan dan waar ik recht op heb, wat moet ik doen?
 • Ik vind dat mijn transitievergoeding te laag is, omdat mijn werkgever schuld heeft aan de situatie.
 • Wat moet ik doen als mijn werkgever kosten in mindering wil brengen op mijn transitievergoeding?
 • Mijn werkgever wil met mij een overeenkomst sluiten waarin staat dat kosten in mindering kunnen worden gebracht op mijn transitievergoeding, wat moet ik doen?
 • Ik wil advies want mijn werkgever heeft mij een vaststellingsovereenkomst aangeboden met een transitievergoeding.

JURIDISCHE HULP: GRATIS OF VASTE PRIJS

 • – Vaststellingsovereenkomst
  – Onderhandelingen werkgever
  – Ontslagprocedure UWV
  Meer info

CONTACT

GRATIS eerste intakegesprek. Bel: (079) 363 19 13 of mail ons.

CHECK VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Ga nooit zomaar akkoord, maak gebruik van onze Quick Scan.

TRANSPARANTE TARIEVEN

Vaste prijs of uurtarief. Geen verrassingen achteraf. Kijk bij onze tarieven.